ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάζονται σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος (αρ.682 παρ.1 ΚΠολΔ).
Ο σκοπός του ασφαλιστικού μετρου είναι να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα (ακόμα και υπό αίρεση ή προθεσμία), ή να ρυθμιστεί προσωρινά μια κατάσταση, γι'αυτό κι ο νόμος ορίζει ρητά, ότι η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, δεν μπορεί να οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος, του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση.
Για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατατίθενται από 01-01-2016, το δικαίωμα μπορεί να αφορά και μέλλουσα απαίτηση (αρ.682 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ).

 Ο σκοπός του ασφαλιστικού μετρου είναι :

  • Να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα (ακόμα και υπό αίρεση ή προθεσμίαάρ.682 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ)άρ.682 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ, ή
  • Να ρυθμιστεί μια κατάστασηάρ.682 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ